วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

เรื่อง การศึกษาลักษณะแผ่นพับ 3 คอลัมน์ เวลา 1 ชั่งโมง

สาระสำคัญ

แผ่นพับ 3 คอลัมน์ เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆจากผู้นำเสนอไปยังผู้รับ โดยมีลักษณะในหนึ่งหน้าเอกสารแบ่งข้อมูลเป็น 3 คอลัมน์ ใช้กระดาษแนวนอนพิมพ์ข้อมูลทั้ง 2 ด้านของหน้ากระดาษ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถสังเกต คิดวิเคราะห์และบอกลักษณะของแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของแผ่นพับ 3 คอลัมน์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
2. นักเรียนฝึกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนรักการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

สาระการเรียนรู้

ลักษณะของแผ่นพับ 3 คอลัมน์
- จำนวนคอลัมน์
- ตำแหน่งของปก
- การวางแนวของกระดาษ
- จำนวนหน้าของเอกสาร
- การพับกระดาษ

การบูรณาการ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนสื่อความหมายและการสะกดคำ

กระบวนการเรียนรู้

1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงจุลสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่นักเรียนได้รับเป็นประจำทุกเดือนพร้อม
ทั้งให้ดูตัวอย่างจุลสาร ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของจุลสารที่ได้รับ และสรุปร่วมกันว่าจุลสารนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นพับ ครูให้ความรู้เพิ่มเติมถึงลักษณะการจัดพิมพ์ข้อมูลในแผ่นพับ เรียกว่า คอลัมน์
2. นักเรียนส่งตัวแทนมา 2 คน รับตัวอย่างแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์พร้อมทั้งใบงาน “รู้จักแผ่นพับ” ไปแจกให้เพื่อนคนละ 1 ชุด
3. นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
4. เลือกนักเรียน 4 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติงานตามใบงานโดยใช้เกมส่งของ โดยนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดี จะได้รับดินสอเป็นรางวัล
5. นักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกันถึงลักษณะของแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์ ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเนื้อหา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. ตัวอย่างแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์
2. ใบงาน “รู้จักแผ่นพับ”
3. เกมส่งของ

การวัดและประเมินผล

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการตรวจผลงาน

ใบงาน “รู้จักแผ่นพับ”

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาลักษณะ องค์ประกอบ และรูปแบบของแผ่นพับที่ได้รับ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
โดยมีเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที

1. ลักษณะแผ่นพับใช้กระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน
ตอบ……………………………………………………………………..
2. ลักษณะแผ่นพับในหนึ่งหน้า แบ่งเป็นกี่คอลัมน์
ตอบ……………………………………………………………………..
3. การจัดทำแผ่นพับต้องพิมพ์ข้อมูลกี่หน้า
ตอบ……………………………………………………………………..
4. จากรูป ปกของแผ่นพับต้องอยู่ในช่องหมายเลขใด

ตอบ………………………………………………………………
5. การพับแผ่นพับแบ่งพับเป็นกี่ส่วน ปกอยู่ด้านในหรือด้านนอก

ตอบ…………………………………………………………………

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก