วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของแผ่นพับ 3 คอลัมน์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
2. นักเรียนฝึกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนรักการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก