วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถสังเกต คิดวิเคราะห์และบอกลักษณะของแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์

ไม่มีความคิดเห็น:

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก