วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

เรื่อง การศึกษาลักษณะแผ่นพับ 3 คอลัมน์ เวลา 1 ชั่งโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก