วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

กระบวนการเรียนรู้

1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงจุลสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่นักเรียนได้รับเป็นประจำทุกเดือนพร้อม
ทั้งให้ดูตัวอย่างจุลสาร ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของจุลสารที่ได้รับ และสรุปร่วมกันว่าจุลสารนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นพับ ครูให้ความรู้เพิ่มเติมถึงลักษณะการจัดพิมพ์ข้อมูลในแผ่นพับ เรียกว่า คอลัมน์
2. นักเรียนส่งตัวแทนมา 2 คน รับตัวอย่างแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์พร้อมทั้งใบงาน “รู้จักแผ่นพับ” ไปแจกให้เพื่อนคนละ 1 ชุด
3. นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
4. เลือกนักเรียน 4 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติงานตามใบงานโดยใช้เกมส่งของ โดยนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดี จะได้รับดินสอเป็นรางวัล
5. นักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกันถึงลักษณะของแผ่นพับแบบ 3 คอลัมน์ ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเนื้อหา

ไม่มีความคิดเห็น:

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก